Manfaat & Aturan Bersedekah

Infak adalah isti­­lah dalam Islam yang berguna pemberian atau amal seseorang kepada orang2 lain berdasar pada su­­ka bersedia, seperti contohnya mengeluarkan har­ta dengan petunjuk mencari ridho dari Yang mahakuasa SWT. Tapi sedekah seorang diri artinya raya, ti­dak seharga mengeluarkan kapital. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan bahwa: “Se­ga­la bentuk kemanjuran adalah sedekah” (HR Muslim).

Anjuran untuk bersedekah untuk kaum Muslimin pun terdapat pada Alquran, yakni: ‘’Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, hanya bisikan-bisikan daripada orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri bantuan, atau mengerjakan ma’ruf alias menga­da­kan perbaikan di antara wong. Dan ba­rang­siapa yang mengamalkan demikian sebab men­cari keridhaan Allah, jadi kelak Kami akan menyampaikan kepadanya ganjaran yang luas. ’’

sedekah-sedekahManfaat bersedekah pun banyak. Perdana se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab suci alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di malam dan dalam siang hari secara ter­sem­bunyi dan terbuka, maka mere­ka mendapat pahala di bingkai Tuhannya. Tiada kekhawatiran tentang mereka & tidak (pula) mereka murung. ”

Kedua, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, sebab ba­la bencana tidak pernah bisa merintis sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ketiga, “Sedekah da­pat menghapus dosa sebagaimana tirta me­ma­damkan obor (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat panji-panji di hari kiamat. Rasulullah SAW menitahkan, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia mengendapkan amal­nya tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak menge­tahui apa-apa yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”

Namun beramal pun pun ada adat cara­nya supaya sedekah yang diberikan benar-benar da­pat sebagai amal yang baik. Menzakatkan ha­rus dari hasil yang halal, seluruh perkara ataupun uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang menitikberatkan mesti terdiri daripada impak yang lulus. Karena, penghargaan yang lulus akan meng­gu­gurkan dosa dan mendatangkan ganjaran. Seki­ranya seseorang bersedekah dengan harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang reputasi kecuali hukuman kerana menyampaikan se­­sua­tu yang haram kepada orang beda.

Sedekah secara niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah bantuan dengan seikhlas hati, meski mengung­kit, mengomeli, membidas dan menyakiti hati orang-orang yang nampi sedekah olehkarena itu per­bua­tan berikut haram dan akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah butir 264 ber­mak­sud, Allah sudah membandingkan orang-orang yang meninggikan dalam kebajikan sedekahnya se­per­­ti “Batu reka yang ditemui tanah diatasnya, kemu­dian karang itu ditimpa hujan meruah. Setelah hujan re­da, kerakal itu sudah biasa licin & tiada lagi tanah pada atas­nya. Demikian juga dengan orang yang kafir dan riak. Itu gagal menelan satu persembahan pa­ha­la daripada apa yang sudah diusahakan. & ingatlah bahawa Allah tak akan memberi pe­tun­juk kepada sanak kafir. ”


Terakhir, sedekah untuk menulenkan diri dan har­ta. Surah Al-Taubah ayat 103 mengutarakan ba­ha­wa, “Ambil sedekah dari harta mereka un­tuk menebas dan menyucikan mereka, serta doakanlah itu. Sesungguhnya doa kau ini menjadi ketenangan hati tersebut. Allah Nian Mendengar lagi Maha Mengerti. Ayat berikut mewakili 2 perkara utama iaitu kurang lebih yang pantas di sedekah kan & sebab dalam bersede­kah. Sumbangan bertujuan menebas jiwa serta har­ta yang dimiliki. ”

Sedekah meski sekadar melepaskan, amalan itu mempunyai tidak sedikit manfaat yang perlu kalian ke­ta­­hui. Kepentingan sedekah tidak hanya dirasakan oleh penerima atau pihak yang kita beri sumbangan, na­mun moral sedekah itu juga bisa kita ra­sa­kannya. Amalan sedekah sangat digalakkan da­lam Agama islam, karena kita mampu memberikan ke­se­nangan serta kebahagiaan lawan pihak yang me­mer­lukan. Sungguh lagi kepada golongan yang betul-betul menitikberatkan bantuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *